Авторизация Регистрация

Официальное мнение ГНС

2 август | 00 : 00
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ →
Официальное мнение ГНС

Положення
про порядок ведення банку даних про сумнівні фінансові операції


Наказ Державної податкової служби України
від 17.11.2011 р. № 155


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової служби України
17.11.2011 № 155


Розділ I. Загальні положення

Положення розроблено з урахуванням вимог Закону України від 18.05.2010 р. № 2258-VI "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", постанови КМУ від 25.08.2010 р. № 759 "Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу України", Угоди про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Державним комітетом фінансового моніторингу України і ДПСУ від 30.09.2010 р. № 10 та метою забезпечення участі ДПСУ у формуванні загальнодержавної багатоджерельної відкритої аналітичної інформації і визначає порядок збору, аналізу, зберігання та обміну інформацією про сумнівні фінансові операції.

Визначення термінів.


Сумнівна фінансова операція – це будь-яка дія щодо активів, вартість яких дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, – 13000 гривень), за наявності ризиків використання цих активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та яка має одну або більше таких ознак:

1) обставини здійснення операції свідчать про відсутність об'єктивного зв'язку між операцією та характером діяльності хоча б одного з її учасників, здійснення операції при незвичних або невиправдано заплутаних умовах;

2) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунка з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена КМУ до переліку офшорних зон;

3) купівля-продаж чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;

4) зарахуванню або переказ грошових коштів, надання або отримання кредиту (позики), проведення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча одна із сторін – учасників фінансової операції є юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місцезнаходження в країні (на території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або однією із сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній країні (на території);

5) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи чи списання коштів з поточного рахунка юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, або зарахування коштів на поточний рахунок чи списання готівки з поточного рахунка юридичної особи у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;

6) переказ юридичною особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту);

7) проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не депонованими в депозитарних установах;

8) проведення фінансових операцій з векселями з бланковим індосаментом або індосаментом на пред'явника;

9) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;

10) проведення фінансових операцій за правочинами, форму розрахунків за якими не визначено;

11) одержання (сплата, переказ) страхового (перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії);

12) проведення страхової виплати або страхового відшкодування;

13) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри;

14) здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг, або здійснюється подальший перепродаж без перетину митного кордону України;

15) надання кредитних коштів юридичній особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день декілька разів;

16) використання під час здійснення операції коштів без підтвердження джерела їх походження або із приховуванням чи перекручуванням відомостей про походження коштів чи про їх власника;

17) наявність обґрунтованої підозри, що здійснювана операція суперечить вимогам законодавства або іншим чином веде до завдання збитків державі, іншим суб'єктам правових відносин (вимоги ПКУ враховуються тільки в частині питань правомірності відшкодування відшкодованого ПДВ та застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ);

18) сума, на яку здійснено операцію, не відповідає фінансовому та майновому стану хоча б одного з її учасників;

19) здійснення операції у зовнішньоекономічній діяльності, за якою рівень цін не відповідає рівню цін на аналогічну продукцію (товари, роботи, послуги), що склався на світовому ринку;

20) здійснення попередньої оплати за імпортними контрактами, предметом яких є імпорт товарів (робіт, послуг) нематеріального характеру на суму, що перевищує 30 % вартості таких товарів (робіт, послуг);

21) здійснення операцій, за якими одні і ті самі корпоративні права, цінні папери та інші фінансові інструменти неодноразово продаються і викуповуються однією і тією ж особою;

22) при проведенні різного роду розіграшів, конкурсів, акцій із врученням призів, оформлення яких здійснюється у вигляді продажу таких виграшів за цінами, значно нижчими їх ринкової вартості;

23) переказ коштів за кордон як передплата за імпорт, якщо країна банку-бенефіціара та країна резидента-бенефіціара різні;

24) взаємозалік вимог за експортно-імпортними операціями;

25) отримання юридичною особою товарів, послуг з використанням новітніх технологій без безпосереднього контакту з ними;

26) регулярне укладення юридичною особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи;

27) продаж (купівля) юридичною особою емісійних цінних паперів, не включених до біржового списку;

28) набуття права власності на пакет цінних паперів, сумарна номінальна вартість яких перевищує суму, визначену частиною першою ст. 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", за договорами дарування або міни;

29) взаємозалік вимог за операціями з цінними паперами;

30) операції з фінансовими інструментами;

31) регулярне здійснення юридичною особою фінансових операцій з векселями, якщо юридична особа не є професійним учасником ринку цінних паперів;

32) проведення фінансових операцій щодо внесення до статутних фондів господарських товариств цінних паперів у розмірах, які перевищують 50 % статутного фонду підприємства, що реєструється;

33) купівля особами-резидентами пакетів акцій українських емітентів у осіб-нерезидентів за цінами, що перевищують їх номінальну вартість;

34) здійснення фінансових операцій з купівлі-продажу активів (крім біржових операцій) без фактичної поставки активів між учасниками операції;

35) операції з цінними паперами, про які з офіційних джерел відомо, що вони мають високий ризик бути використаними для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

36) наявність руху державного майна без отримання відповідного дозволу від органу, який здійснює управління таким майном;

37) регулярне одержання фінансової допомоги, у тому числі від нерезидентів, чи надання фінансової допомоги нерезидентам;

38) здійснення операцій з нерухомим майном нижче ринкової ціни;

39) проведення фінансових операцій з нерезидентами, стосовно яких відсутня копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;

40) інші обставини фінансово-господарської діяльності, якщо є підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів.

Неодноразове проведення фінансових операцій, які дають підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу або ідентифікації згідно із законодавством (зокрема дві чи більше операцій, що проводяться протягом одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов'язані між собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує 150000 грн.), також вважається сумнівною фінансовою операцією.

Банк даних про сумнівні фінансові операції – це сукупність відомостей щодо фінансових операцій, які проводяться суб'єктами підприємницької діяльності та фізичними особами і відповідають ознакам сумнівних фінансових операцій. Метою формування банку даних про сумнівні фінансові операції є створення інформаційних масивів для здійснення комплексного аналізу відомостей щодо знаходження доходів у нелегальному обігу, виявлення тенденцій і механізмів, які використовуються у процесах легалізації злочинних доходів, та розробки заходів з протидії таким проявам.

Збір інформації про сумнівні фінансові операції – це відбір даних про фінансові операції, перевірки їх на відповідність ознакам сумнівних операцій, документування та накопичення в автоматизованих інформаційних системах з метою:

1) виявлення фінансових операцій, які використовуються для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі відповідно до типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

2) запобігання використанню СПД та фізичних осіб для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

3) проведення аналітичної роботи та обміну інформацією;

4) повідомлення спеціального уповноваженого органу про операції, стосовно яких є підозра, що вони пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Легалізація (відмивання) доходів – це дії, пов'язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів.

Суспільно небезпечне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, – діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі (за винятком діянь, передбачених ст. 207, 212 і 2121), внаслідок вчинення якого незаконно одержано доходи.

Аналіз інформації – це відпрацювання певного масиву відомостей з банку даних про сумнівні фінансові операції з метою встановлення відносин та причинно-наслідкових зв'язків між суб'єктами, що склалися у ході їх реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності і можуть свідчити про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зберігання інформації – це комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих масивів даних про сумнівні фінансові операції, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.

Обмін інформацією – це циркуляція масивів відомостей банку даних між Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС України та підпорядкованими підрозділами з метою інформаційного забезпечення банку даних про сумнівні фінансові операції та їх відпрацювання.


Розділ II. Порядок збору інформації про сумнівні фінансові операції

Робота зі збору даних про сумнівні фінансові операції здійснюється підрозділами органів ДПС у такому порядку.

1. Посадові особи підрозділів органів ДПС у ході виконання функціональних обов'язків, у тому числі під час проведення документальних перевірок суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб у випадках виявлення фінансових операцій, що відповідають ознакам сумнівності, протягом трьох днів інформують про це керівника (заступника керівника) структурного підрозділу доповідною запискою (рапортом) для розгляду і прийняття рішення.

2. У триденний термін з моменту отримання доповідної записки (рапорту) керівник (заступник керівника) структурного підрозділу забезпечує направлення інформації про сумнівні фінансові операції за формою згідно з додатком 1* в електронному вигляді до регіональних підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. За наявності відповідних документів щодо проведення сумнівної фінансової операції копії таких документів (скановані), завірені в установленому законодавством порядку, також додаються. При наданні інформації про сумнівні фінансові операції, у разі необхідності, структурний підрозділ запитує наявну в банку даних про сумнівні фінансові операції інформацію про платника податків та його контрагентів.

3. Посадові особи регіональних підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, до функціональних обов'язків яких належить реєстрація та збереження даних про сумнівні фінансові операції, проводять первинний аналіз отриманої інформації щодо достатності підстав підозрювати, що такі фінансові операції пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою внесення до банку даних про сумнівні фінансові операції та передачі таких даних Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПСУ.

4. У разі встановлення невідповідності отриманої інформації про фінансові операції ознакам сумнівності та відсутності зв'язку з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідальні посадові особи складають доповідну записку на ім'я керівника управління (відділу) боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, вносять відповідний запис до журналу реєстрації інформації про сумнівні фінансові операції (додаток 2)* та інформують структурний підрозділ, який направив повідомлення.

____________
* Не наводяться.

5. Інформація про сумнівні фінансові операції (картки), стосовно яких є підстави вважати, що такі операції пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, реєструється регіональними підрозділами у відповідному журналі та вноситься до банку даних "Про сумнівні фінансові операції" по мірі їх виявлення.

6. Відповідальний за достовірність відомостей, внесених до банку даних про сумнівні фінансові операції, несе призначена посадова особа, до функціональних обов'язків якої належить реєстрація даних про сумнівні фінансові операції.

7. Методологічне супроводження банку даних про сумнівні фінансові операції здійснює Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.


Розділ III. Порядок використання та передачі відомостей з банку даних про сумнівні фінансові операції

Інформація з банку даних про сумнівні фінансові операції використовується для проведення аналітичних досліджень або практичних заходів, спрямованих на виявлення ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також для організації та проведення перевірок платників податків.

Матеріали, зібрані в результаті використання інформації з банку даних про сумнівні фінансові операції, у разі наявності ознак злочину надсилаються до функціонально підпорядкованого підрозділу податкової міліції або іншого правоохоронного органу для прийняття рішення згідно з чинним законодавством для вирішення питання притягнення винних до відповідальності. Супровідний лист (службова записка) має містити вимогу про обов'язкове повідомлення про прийняте рішення, вжиті заходи та результати відпрацювання наданої інформації.

У разі отримання запиту від структурного підрозділу органу ДПС, у випадках, передбачених пунктом 2 розділу II цього Положення, або у разі організації (проведення) перевірки платника податків структурними підрозділами органу ДПС в інших випадках, підрозділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом трьох робочих днів надає відповідну інформацію, наявну в банку даних про сумнівні фінансові операції платника податків та його контрагентів.

Передача інформації спеціальному уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу проводиться у встановленому чинним законодавством порядку з дотриманням вимог захисту конфіденційної електронної інформації Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПСУ засобами автоматизованого робочого місця Єдиної державної інформаційної системи.

Інформація про фінансову операцію надається спеціальному уповноваженому органу не пізніше десяти календарних днів з моменту встановлення підозр, що така операція пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або пов'язана з особами, стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та вноситься до бази даних.

Директор Департаменту О. Головач

Новости

Налоговики предупреждают и напоминают :
НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ Миндоходов о налоговых проверках: -...
04 / 06 / 2013
От ГНСУ: Ремонт основных средств
Чи призупиняється на період виводу з експлуатації об'єктів...
13 / 05 / 2013
От ГНСУ : Как заполнить 1ДФ
Категорія: 160. Податок на доходи фізичних осіб Підкатегорія:...
13 / 05 / 2013