Авторизация Регистрация

От ГНСУ: Ремонт основных средств

13 май | 12 : 00
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ →
От ГНСУ: Ремонт основных средств

Чи призупиняється на період виводу з експлуатації об'єктів ОЗ нарахування амортизації у зв'язку з будь-яким ремонтом, поліпшенням (у т. ч. поточним) чи тільки капітальним (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) та чи здійснюється нарахування амортизації у разі виведення з експлуатації ОЗ на декілька днів протягом місяця?

(Консультує ДПС)

sts.gov.ua

від 8 квітня 2013 р.

Згідно з п. 146.1 ст. 146 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - ПКУ) облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту та поліпшення об'єктів основних засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду) або отриманих в концесію чи створених (збудованих) концесіонером відповідно до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", як окремий об'єкт амортизації.

Відповідно до пп. 145.1.2 п. 145.1 ст. 145 ПКУ нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено в п. 145.1 і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації.

Стосовно питання визначення технічних характеристик ознак ремонту, реконструкції, модернізації будівель, споруд та інших основних засобів слід зазначити, що відповідно до п. 29 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 N 561 (далі - Наказ N 561), рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об'єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигод, чи здійснюються вони для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат.

Вартість робіт, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигод від об'єкта основних засобів, включається до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості основних засобів. Підставою для визнання капітальними інвестиціями витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використання об'єкта, кількості та/або якості продукції (робіт, послуг), яка виробляється (надається) цим об'єктом.

Прикладами такого поліпшення є модифікація, модернізація об'єкта основних засобів з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності; заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (робіт, послуг); впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дозволить зменшити первісно оцінені виробничі витрати; добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання (п. 31 Наказу N 561).

Приймання закінчених робіт з ремонту і поліпшення основних засобів (модернізації, добудови, реконструкції тощо) оформляється Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (типова форма N ОЗ-2), форму якого затверджено наказом Мінстату України від 29.12.95 N 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку".

Виведення з експлуатації основних засобів у зв'язку з поліпшенням (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) провадиться на підставі наказу керівника платника податку та інших документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації.

Отже, рішення про характер і ознаки робіт, що здійснюються у зв'язку з ремонтом, поліпшенням основних засобів приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат. Стосовно нарахування амортизації на основний засіб, який виведено з експлуатації на декілька днів протягом місяця, слід зазначити, що відповідно до п. 146.2 ст. 146 ПКУ амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, встановленого п. 145.1 ст. 145 ПКУ, помісячно, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення та консервації.

У разі виведення з експлуатації окремого об'єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду нарахування амортизації окремого об'єкта припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем.

У разі зворотного введення такого об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих основних засобів, для цілей амортизації приймається вартість, яка амортизується на момент його виведення з експлуатації (складу виробничих засобів) та збільшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо. При цьому нарахування амортизації по такому об'єкту розпочинається у місяці, наступному за місяцем зворотнього введення об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих засобів (п. 146.15 ст. 146 ПКУ).

Отже, амортизація продовжує нараховуватись у місяці, в якому основний засіб виведено з експлуатації на декілька днів у зв'язку з поліпшенням.


Лист Державної податкової служби України
від 26.09.2012 р. № 2593/0/61-12/15-1415


Державна податкова служба України розглянула лист щодо ... відображення у податковому обліку витрат на реконструкцію та модернізацію будівлі та повідомляє.

Відповідно до пп. 139.1.5 п. 139 ст. 139 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями) (далі – Кодекс) до складу витрат не включаються витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів та витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням (виготовленням) нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно зі ст. 144 – 148 ПКУ, з урахуванням п. 146.11 і п. 146.12 ст. 146 та п. 148.5 ст. 148 Кодексу.

Амортизації підлягають, зокрема, витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного року (п. 144.1 ст. 144 Кодексу).

Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься платником податку до складу витрат (п. 146.12 ст. 146 Кодексу).

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, встановленого п. 145.1 ст. 145 Кодексу, помісячно, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення та консервації (п. 146.2 ст. 146 Кодексу).

При цьому нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено в п. 145.1 ст. 145 Кодексу і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації) (пп. 145.1.2 п. 145.1 ст. 145 Кодексу).

Визначення первісної вартості основних засобів після зворотного введення в експлуатацію здійснюється на підставі п. 146.11 ст. 146 Кодексу, а саме: первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення.

Враховуючи наведене, платники податку відносять до складу витрат витрати на ремонт та поліпшення основних засобів у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до первісної вартості об'єкта основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення з метою нарахування амортизації, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію. При цьому на період виведення таких основних засобів з експлуатації для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та інших поліпшень нарахування амортизації призупиняється.

Таким чином, якщо будівля використовувалась за призначенням і не виводилась з експлуатації при проведенні робіт по її реконструкції та модернізації, то з метою нарахування амортизації первісна вартість такого основного засобу повинна була збільшуватись на суму витрат, що перевищує 10 відсотковий ліміт сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації на початок звітного року, починаючі з місяця, наступного за місяцем підписання акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів.

Заступник Голови А. Ігнатов

РЕМОНТУЄМО ЕКСПЛУАТУЮЧИ.

Коментар редакції до листа Державної податкової служби України

від 26.09.12 р. N 2593/0/61-12/15-1415

"Баланс"

N 20, від 11 березня 2013 р.

Вікторія Якимащенко

редактор напряму "Бухгалтерський облік та оподаткування"

ДПС у Листі N 2593 роз'яснює платникам податків, як для цілей нарахування амортизації визначається первісна вартість об'єкта основних засобів (далі - ОЗ), який при ремонті (реконструкції, модернізації) не виводиться з експлуатації. Об'єкт ОЗ можна ремонтувати та покращувати, як з оформленням його виведення з експлуатації, так і без нього. При цьому в Податковому кодексі (далі - ПК) порядок нарахування амортизації та збільшення вартості ремонтованого об'єкта ОЗ описано тільки для першого варіанта (п. 146.15 ПК). У цьому випадку нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, який настає за місяцем виведення з експлуатації, і поновлюється, починаючи з місяця, який настає за місяцем уведення в експлуатацію після ремонту. При цьому амортизуватися буде вже нова вартість об'єкта ОЗ, тобто вартість, яка амортизується на момент виведення з експлуатації, збільшена на вартість ремонту (поліпшень), що перевищує 10%-вий ремонтний ліміт, установлений на підприємстві на початок звітного року. Така нова вартість повинна амортизуватися протягом решти строку корисного використання об'єкта ОЗ.

Водночас виведення з експлуатації об'єктів ОЗ у разі проведення ремонтів (поліпшень) прямо нормами ПК не передбачене. Відповідно до ПК об'єкт ОЗ виводиться з експлуатації в результаті його ліквідації, продажу, консервації - на підставі наказу керівника, а також у разі його примусового відчуження або конфіскації - на підставі закону (п. 146.18 ПК). Тому підприємство не порушить норми ПК, якщо проводитиме ремонти (поліпшення) об'єктів ОЗ, не виводячи їх з експлуатації. Згідно з висновками Листа N 2593 діяти потрібно відповідно до п. 146.11 ПК: первісну вартість ремонтованого об'єкта збільшувати на суму ремонтних витрат, що перевищує 10%-вий ліміт, починаючи з місяця, що настає за місяцем підписання акта типової форми N ОЗ-2 (затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. N 352). Завважимо, що коли правильно проводити нарахування амортизації, то при прямолінійному методі амортизації суми амортизаційних витрат будуть однаковими, як при виведенні з експлуатації об'єкта ОЗ, так і без виведення. Але для цього в другому випадку слід:

– або амортизувати відремонтований об'єкт ОЗ частинами: залишок амортизовуваної вартості (до моменту включення до вартості ОЗ ремонтних витрат) продовжувати амортизувати протягом решти строку корисного використання об'єкта ОЗ і паралельно протягом такого ж строку амортизувати вартість ремонту,

– або збільшити на вартість ремонту не первісну вартість об'єкта ОЗ, а решту його амортизовуваної вартості і нараховувати амортизацію протягом решти строку корисного використання такого об'єкта (див. докладніше в "БАЛАНСІ", 2012, N 20, с. 29).

Крім того, зверніть увагу: акт типової форми N ОЗ-2 потрібно оформляти при проведенні ремонтів і поліпшень незалежно від того, виводився об'єкт ОЗ з експлуатації чи ні.

Новости

Официальное мнение ГНС
Положення про порядок ведення банку даних про сумнівні...
02 / 08 / 2013
Налоговики предупреждают и напоминают :
НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ Миндоходов о налоговых проверках: -...
04 / 06 / 2013
От ГНСУ : Как заполнить 1ДФ
Категорія: 160. Податок на доходи фізичних осіб Підкатегорія:...
13 / 05 / 2013